Vereniging

C.G. Jung

De Zwitserse psychiater en dieptepsycholoog Carl Gustav Jung (1875 – 1961) heeft een belangrijke rol gespeeld in- en buiten de wetenschap. Zijn betekenis reikt ver buiten de gebieden van psychiatrie en psychologie. Jung ontwikkelde een psychologische opvatting over de persoonlijkheid met een filosofisch en religieus perspectief. Hij benadrukte het belang van het individuele streven naar zingeving in het leven.

Doelstelling

De groeiende belangstelling in ons land voor zijn werk heeft in 1983 geleid tot het oprichten van de C.G. Jung Vereniging Nederland – Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie. Doel van de vereniging is het bevorderen en toepasbaar maken van Jungs analytische psychologie binnen diverse wetenschapsgebieden. De nadruk ligt daarbij op onderzoek en studie, contacten met de universitaire wereld en een verdere bekendmaking van het werk van Jung.

Interdisciplinair

De analytische psychologie is meer dan een school te midden van de vele scholen die de psychologie kent. Zij heeft vele raakvlakken met andere disciplines, niet alleen met geesteswetenschappen als filosofie, kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap en theologie, maar ook met natuurwetenschappen als kwantumfysica en zelfs met de wiskunde. Dit interdisciplinaire karakter maakt het de vereniging mogelijk, haar doelstellingen te verwezenlijken in een voortdurende dialoog met vertegenwoordigers van deze wetenschappen.

Activiteiten

Op symposia, lezingen- en studiedagen houden specialisten en deskundigen uit binnen- en buitenland, naast leden van de vereniging, voordrachten over thematiek die bij het Jungiaanse perspectief aansluit. Samenvattingen hiervan verschijnen in het verenigingsbulletin, dat driemaal per jaar verschijnt. Daarnaast geeft de vereniging een jaarboek uit, waarin artikelen en onderzoeksverslagen worden gepubliceerd. Tijdens studiedagen, die minstens driemaal per jaar worden gehouden, is er gelegenheid voor discussie en informeel contact. Voor deelname aan studiedagen vraagt de vereniging een aparte bijdrage, grotendeels bestemd voor de kosten van de lunch en drankjes. Belangstellenden zijn altijd welkom ter kennismaking. Aanmelden voor studiedagen geschiedt via deze website, uiterlijk drie dagen vooraf.

Lidmaatschap

Er worden geen specifieke eisen aan het lidmaatschap gesteld, behalve een oprechte belangstelling in het gedachtegoed van C.G. Jung; veel leden hebben echter een academische opleiding of hieraan gelijkwaardig niveau. Leden hebben toegang tot alle activiteiten en ontvangen het jaarboek en het verenigingsbulletin. Leden kunnen deelnemen aan een regionale werkgroep en gebruik maken van de C.G. Jung Bibliotheek. Zie voor meer informatie de pagina over het lidmaatschap.

C.G. Jung Bibliotheek

Samen met de NAAP (Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie) ondersteunt de C.G. Jung Vereniging Nederland – IVAP sinds 2003 de C.G. Jung Bibliotheek te Naarden. De bibliotheek is Nederlands compleetste collectie van boeken en tijdschriften op het gebied van Analytische Psychologie. De bibliotheek bevat de standaardwerken van Jung in verschillende talen, bijzondere en historische publicaties uit Jungs tijd in Zürich en de archieven van bekende Jungianen in Nederland. De bibliotheek bevat ook een mooie verzameling publicaties op het grensvlak van psychologie en religie, mythologie, mystiek en alchemie. Er is een brede collectie psychoanalytische literatuur met werken van Freud, Bion, Winnicott, Adler en vele andere analytici. Meer informatie vindt u op de website van de Bibliotheek.

Varia

De activiteiten van de vereniging vindt u onder de agenda. In het eerste kwartaal van het jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats, waar het beleid door de leden wordt vastgesteld. Er is steeds ruimschoots tijd voor informeel contact. De vereniging kent op dit moment iets meer dan 220 leden. Er zijn zes regionale studiegroepen actief: Noord, Zuid, Drenthe, Midden Nederland, Amsterdam en Den Haag. Als er ruimte is kunnen nieuwe leden toetreden tot de studiegroepen. Ook is het mogelijk om nieuwe studiegroepen te vormen.

Statuten & huishoudelijk reglement

Statuten: statuten_ivap.pdf

HR: huishoudelijk_reglement_ivap_2011.pdf